TELEVİZYON YAYINCILARI DERNEĞİ

Tüzük

Televizyon Yayıncıları Derneği

Tüzük

Televizyon Yayıncıları Derneği

Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, KURUCULARI

Derneğin Adı

Madde 1. Derneğin adı "Televizyon Yayıncıları Derneği"dir. Bu tüzükte kısaca "Dernek" olarak anılacaktır.

Derneğin Merkezi

Madde 2. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Derneğin merkezi Yönetim Kurulu kararıyla il hudutları içerisinde herhangi bir yere nakledilebilir. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı, Çalışma Konu ve Biçimleri

Madde 3. Derneğin Amacı

a) Televizyon yayıncılığının gelişmesi ve AB müktesebatına uygun hale gelmesi için çalışma yapmak, bu alandaki teknik gelişmeleri izlemek, bilgi alışverişinde bulunmak,

b) Televizyon yayıncılığını geliştirmek,

c) Televizyon yayıncılığının sağlam bir hukuki altyapıya kavuşması için bu konudaki mevzuatın gelişmesine katkıda bulunmak, bu amaçla seminerler, açık oturumlar, paneller ve yarışmalar düzenlemek,

c) Bu meslekte çalışanlar arasında dayanışmanın sağlanması için işbirliğinde bulunmak,

d) Televizyon yayını yapan şirketler ile izleyiciler, reklam verenler, programcılar ve ilgili kamu kuruluşları arasındaki her türlü bağın geliştirilmesine çalışmak,

e) Televizyon yayınlarının içerik ve teknik açıdan kalitesinin artması için işbirliği yapmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak,

f) Amaca uygun her nevi dergi, bülten gibi yayınlar yapmak, internet siteleri kurmak,

g) Uluslararası televizyon yayıncılığındaki gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yabancı kuruluşlarla bu alanda işbirliği yapmak,

h) Eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller kurmak,

k) Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak bağış alıp vermek,

l) Amaç ve faaliyet konularına yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak.

Yasak Faaliyetler

Madde 4. Dernek, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinde ayrıntılı biçimde düzenlenen yasak faaliyetlerden hiçbiri ile uğraşamaz, hiçbir siyasi faaliyette bulunamaz, hiçbir siyasi partinin propagandasını yapamaz. Dernek, yine 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinde uyması gereken hususlara titizlikle uyar.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

Madde 5. Dernek 3. maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için toplantılar, seminerler, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar, eğitim çalışmaları ve sergiler düzenleyebilir, yayımda bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Dernek amaç ve konusunun gerektirdiği gayrimenkulleri, ticari amaç taşımamak koşuluyla satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Gayrimenkullerini ipotek, menkullerini rehin edebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul ve tesis edebilir veya ipoteği kaldırabilir.

Derneklerce satın alınan veya bağış yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Derneğin Kurucuları

Madde 6. Derneğin kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, uyrukları ve adresleri aşağıdadır.

AD SOYAD MESLEK UYRUK ADRES

Yücel YENER TV Yöneticisi T.C. 

Nuri Mehmet ÇOLAKOĞLU TV Yöneticisi T.C. 

Ömer Faruk BAYHAN TV Yöneticisi T.C. 

Yalçın ERCEBER TV Yöneticisi T.C. 

Ahmet Zeki SÖZER Gazeteci T.C. 

Murat SAYGI TV Yöneticisi T.C. 

Ahmet Fatih EDİPOĞLU TV Yöneticisi T.C. 

A. Zühtü SEZER TV Yöneticisi T.C. 

Zekeriya KARAMAN TV Yöneticisi T.C. 
Taha AKYOL TV Yöneticisi T.C. 

Kara Ali BARANSEL TV Yöneticisi T.C 

Cem AYDIN TV Yöneticisi T.C. 

Ali Nazif ARDA TV Yöneticisi T.C. 

Ahmet Tuncay ÖZKAN TV Yöneticisi T.C. 

Orhan Selim ERTANHAN TV Yöneticisi T.C. 
İrfan ŞAHİN TV Yöneticisi T.C. 

Ahmet Hakan COŞKUN TV Yöneticisi T.C. 

Şansav BÜYÜKA TV Yöneticisi T.C. 

Ethem Naci BAŞERDEM TV Yöneticisi T.C. 

A. Ferhat BORATAV TV Yöneticisi T.C. 

Mehmet Metin TOSUN TV Yöneticisi T.C. 

Zafer KIR TV Yöneticisi T.C. 

b) Dernek organlarının oluşumu ve ilk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar görev yapmak üzere 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşan geçici yönetim kurulu üyelerinin ad, soyad, ikametgahları ile yapılacak tebligat ve yazışmaları almaya ve dernek işlerini takip etmeye yetkili kişilerin isimleri aşağıdadır :

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

AD SOYAD MESLEK UYRUK ADRES

Asil üyeler

Nuri Mehmet ÇOLAKOĞLU TV Yöneticisi T.C. 

Yücel YENER TV Yöneticisi T.C. 

Ömer Faruk BAYHAN TV Yöneticisi T.C. 

Yalçın ERCEBER TV Yöneticisi T.C. 

Ahmet Fatih EDİPOĞLU TV Yöneticisi T.C. 

Murat SAYGI TV Yöneticisi T.C. 

Taha AKYOL TV Yöneticisi T.C. 

Cem AYDIN TV Yöneticisi T.C. 

Zekeriya KARAMAN TV Yöneticisi T.C.

Yedek üyeler

Kara Ali BARANSEL TV Yöneticisi T.C 

Ahmet Tuncay ÖZKAN TV Yöneticisi T.C. 

Orhan Selim ERTANHAN TV Yöneticisi T.C. 
Zühtü SEZER TV Yöneticisi T.C. 

İrfan ŞAHİN TV Yöneticisi T.C. 

TEBLİGAT ALMAYA VE DERNEK İŞLERİNİ TAKİP ETMEYE YETKİLİ KİŞİLER

Nuri Mehmet ÇOLAKOĞLU TV Yöneticisi T.C. 

Faruk BAYHAN TV Yöneticisi T.C. 

Yalçın ERCEBER TV Yöneticisi T.C. 

Murat SAYGI TV Yöneticisi T.C. 

Ahmet Zeki SÖZER TV Yöneticisi T.C. 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Üyeliğe Giriş

Madde 7. Dernekte, TRT ve RTÜK ve BTK'ya ulusal yayın lisansı almak için başvurmuş televizyon kuruluşları ile uydu, IPTV ve kablolu yayın hizmetleri sunabilmek amacıyla platform işletme yetkilendirmesi/izni ve lisansı almak için başvurmuş kuruluşlar beşer; bölgesel, yerel, kablodan ve/veya uydudan ve/veya internetten yayın yapmak üzere izin/lisans almak için başvurmuş televizyon kuruluşları ikişer kişi ile temsil edilir. Temsilci olarak Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Yayın Koordinatörü gibi üst düzey yöneticiler görevlendirilir. Dernekte her bir tüzel kişiliğin yalnızca bir üyeliği olabilir.

Ayrıca, çalışmaları ile televizyon yayıncılığının gelişmesine hizmeti geçmiş kişiler de, Yönetim Kurulu kararı ile üye alınabilir. Ancak bu yolla alınan üyelerin sayısı, kayıtlı 
üye sayısının yüzde 10'unu geçemez.

Üye ve üye temsilcisi olabilmek için mevzuatın ve özellikle dernekler yasasının aradığı;

1. Fiil ehliyetine sahip, 
2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
3. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen süreli veya sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartlarını haiz olmak gereklidir.

Üye olabilmek için yazı ile Yönetim Kurulu'na başvurmak gereklidir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazıyla duyurmak zorundadır.

Üyelerin Hakları

Madde 8. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Temsil ettiği televizyon kuruluşundan herhangi bir nedenle ayrılan üyenin dernekteki üyeliği de sona ermiş sayılır. Ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği televizyon kuruluşundan yeni bir üye atanması istenir.

Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğe Geri Alınma

Madde 9. Derneğe üye olma hakkını ve niteliğini kaybedenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, giriş aidatının veya dernek aidatının toplam 6 ay ödenmemesi halinde, kendisinden yazıyla istendiği halde bu meblağları iki hafta içinde ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Dernek giriş aidatının veya dernek aidatının ödenmemesinden dolayı dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerin temsilcisi bulunduğu kuruluşların tekrar üyeliğe kabul edilebilmesi için ödemedikleri toplam aidat miktarları ile birlikte, üyeliğe yeniden girecekleri yıla ait aidat miktarının tamamını defaten ödemeleri ile Yönetim Kurulunun kararı gereklidir. Birikmiş borçları sebebiyle dernekten çıkarılan üyelerin, bu borçları 3 ay içinde ödememesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile haklarında hukuki takibat yapılır. Aidat ödememe dışında bir nedenle çıkarılan üyenin yerine, temsil ettiği kuruluştan yeni bir üye önermesi istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

Madde 10. Derneğin organları şunlardır :

1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Yürütme Kurulu 
4- Denetleme Kurulu
5- Disiplin Kurulu

A. GENEL KURUL

Kuruluş Şekli

Madde 11. Dernek Genel Kurulu, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Toplantı Zamanı

Madde 12. Genel Kurul iki yılda bir Mayıs ayı içinde olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısı yapmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 13. Çağrı, Yönetim Kurulu tarafından, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri tespit eden listeye göre yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 14. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılabilir.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 15. Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılımı ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Yapılış Usulü

Madde 16. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 17. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yeralan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 18. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçimi
2- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6- Derneğin ulusal veya uluslararası bir federasyona, üst kurula veya platforma katılması veya ayrılması,
7- Derneğin feshedilmesi,
8- Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve bu hususlarda Yönetim Kuruluna talimat verilmesi,
9- Üyelikten ihraç edilenlerin müracaatı üzerine haklarında verilen ihraç kararlarını onaylamak.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 19. Oylar, Yönetim Kurulu seçiminde gizli, diğer organların seçiminde ise gizli veya açık olarak kullanılabilir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş saydam bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayım ve dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise, Divan Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile karar alır.

B – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri

Madde 20. Yönetim Kurulu, 25 asil 7 yedek üyeden oluşur. Bu üyelerden en az biri TRT'den olmak üzere, ulusal kanallar ve platform işletmecilerinin adayları arasından her bir tüzel kişi için birer yönetim kurulu üyesi seçilir. Geriye kalan üyelikleri eşitlik gözetilmek şartıyla bölgesel ve yerel kanallar, kablo veya uydudan yayın yapan kanalların adayları veya çalışmaları ile televizyon yayıncılığının gelişmesine hizmeti geçmiş dernek üyeleri arasından seçilir. Kontenjan ayrılan kanalda üye bulunmaması halinde, yerine ulusal kanal temsilcileri arasından seçim yapılır. Yedek üyelerin seçiminde biri TRT, biri bölgesel veya yerel veya kabloda veya uydudan yayın yapan kanallardan, dördünün ulusal kanal ve birinin platform işletmeci temsilcilerinden olması gözetilir. Yönetim Kurulu üye adaylarının üye veya üye temsilcisi olması zorunludur. Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yerine aynı kategorideki yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
3. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde
mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
4. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmaktır.
Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında görev bölümü yaparak seçilenler arasından başkanı, uygun göreceği sayıda başkan yardımcısını, genel sekreteri ve saymanı belirler. İki yıllık görev süresinin sonunda başkan tekrar seçilemez.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez önceden kararlaştırılacak belirli gün ve saatte üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluk sağlamış sayılır.

Kararlar Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalar.

Yönetim Kuruluna seçilen üye temsil ettiği yayın kuruluşlarından herhangi bir şekilde ayrılması halinde, Yönetim Kurulu Üyeliğinden de istifa etmiş sayılır. Bu durumda yapılacak ilk Genel Kurula kadar yerine yedek üye alınır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 21. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı yapmakla görevlendirir.

C- YÜRÜTME KURULU

Yürütme Kurulu Kuruluş ve Görevleri

Madde 22. Yürütme Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üye sayısının 1/3'ünü geçmeyecek sayıdaki Başkan Yardımcıları, Sayman Üye ve Genel Sekreterden oluşur. Yürütme Kurulunun görevi Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun karar ve direktiflerini yerine getirmektir. Bu kurul Yönetim Kurulunun denetiminde çalışır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Yürütme Kurulu üyelerini değiştirebilir. Yürütme Kurulu bir karar organı değil bir icra organıdır.

D. DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Kuruluş ve Görevleri

Madde 23. Denetleme Kurulunun üç asil ve üç yedek üyesi Genel Kurulca bir yıl için seçilir. Üç asil üyenin ikisi ulusal kanalların temsilcileri, üçüncü üye ise diğer kanalların temsilcileri arasından seçilir. Yedek üyelerin seçiminde de aynı oran gözetilir.

Bu kurul, denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Bunun için;

a) Dernek defterlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve tesbit edilmiş evraka dayanıp tetkik eder, kararlarını salt çoğunlukla verir.
b) Yıllık idare ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlar ve Genel Kurula sunar.
c) Genel Kurulun veya Yönetim Kurulu'nun havale edeceği soruşturma ve incelemeyi yapar, neticesini bir raporla bildirir.
d) Gerekli gördüğü hallerde, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu'ndan isteyebilir.

E. DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Madde 24. Disiplin Kurulu'nun üç asil ve üç yedek üyesi Genel Kurulca bir yıl için seçilir. Üç asil üyenin ikisi ulusal kanalların temsilcileri, üçüncü üye ise diğer kanalların temsilcileri arasından seçilir. Yedek üyelerin seçiminde aynı oran gözetilir.

Disiplin Kurulu görevini Dernek Tüzüğünde tesbit edilen esaslar ve usullere göre yapar ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

Disiplin Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Başkanın her ne sebeple olursa olsun görevinden ayrılması halinde, yedekten çağrılacaklarla birlikte kendi aralarından yeniden bir başkan seçerler.

Madde 25. İşlerden ötürü Yönetim Kurulu tarafından kendisine bırakılacak işlemli yazılar üzerinde ve ilgililer hakkında lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle karara bağlar.

Kararlar çoğunlukla alınır. Genel Kurula görevli bulunduğu süreyi kapsayan bir rapor sunar.

Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar :

Madde 26.

Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı davrananlar, yetkilerini kötüye kullananlar, aidatlarını ödemeyenler Disiplin Kuruluna verilirler.

Cezalar :

Madde 27.

Yönetim Kurulu tarafından Suçun niteliğine ve derecesine göre:

a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Üyelikten çıkarma cezaları verilir.

Yöntem :

Madde 28.

a) Yönetim Kurulu 26. maddede yazılı iş ve davranışlarda bulunan üyeler ile Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ve üyelerini ve denetçilerini dahi Disiplin Kuruluna sevkedebilir. Disiplin Kuruluna verilen kimse Disiplin Kurulu üyesi ise o şahıs geçici olarak çekilmiş sayılır ve yedeklerden sırada olanlar alınır. Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna verdiği üye, başkan veya kurulları geçici olarak görevden alabilir.

b) Disiplin Kurulu alacağı kararı ilgiliye ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Cezalı, bildiriyi aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde karara itiraz etmek hakkına sahiptir. Bu itiraz ilk yapılacak Genel Kurulda karara bağlanır. Bu sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır.

c) Disiplin Kurulu kararına itiraz edenler hakkında Genel Kurulun bozma kararı alması durumunda, ilgililer Disiplin kurulu kararıyla Genel Kurul arasında geçen süre içinde hiçbir hak isteğinde bulunamazlar.

d) Hiçbir kimsenin yazılı savunması alınmadan hakkında çıkarma kararı verilemez. Ancak Disiplin Kurulunun çağrısına gelmeyenler, ifade vermekten kaçınanlar hakkında arkasından çıkarma kararı alınabilir. O kimse hakkında arkasından çıkarılma kararı alınmadan önce üyelikten ayrılmış olsa da Yönetim Kurulunun kararı geçerlidir.

F. DİĞER ORGANLAR

Madde 29. Dernekte Yönetim Kurulu kararıyla organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 30. Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, ikametgahları ve seçildikleri görevleri gösteren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve diğer evraklarla birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

G. GENEL SEKRETER

Genel Sekreterin Tayini, Görev ve Yetkileri

Madde 31. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Genel Sekreterin asli görevi, dernek faaliyetlerini Tüzük, Yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmektir. Yönetim Kurulu adına yürüteceği başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Her türlü yazışmaları idare eder, işlem ve yazışmaların düzgün yürütülmesini sağlar.
b) Bu tüzüğün uygulama şeklini gösteren İç Yönetmeliği ve gerekli gördüğü diğer yönetmelikleri, personel kadrolarını, çalışma programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.
c) Yönetim Kurulunun vereceği yetki ve sorumluluk altında, Derneği resmi ve özel kuruluşlarda üçüncü kişiler nezdinde temsil eder.
d) Görüşülmesi ve karara bağlanması gereken konuları tespit ile Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemi hazırlar.
e) Dernek adına Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen görüşmelere katılır.
f) Dernek karar defterlerinin düzgün tutulmasını ve takibini sağlar.

Genel Sekreter, yukarıdaki faaliyetlerinden dolayı imza yetkisini haiz olup Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreter, Dernek organlarının bütün toplantılarına katılır, ancak dışardan atanmış ise veya toplantısına katıldığı kurulun üyesi değilse oy kullanamaz.

Genel sekreter, görevleri ve idaresinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Temsil ve İlzam Yetkisi

Madde 32. Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri temsil eder. Her Genel Kurulu takiben Yönetim Kurulu düzenleyici bir sirkülerle Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Sekreterin imza yetkilerini belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN GELİRLERİ

Giriş Aidatı ve Aylık Aidat Miktarı

Madde 33. Derneğe katılacak olan yeni üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık aidat tutarında giriş aidatı, dernek üyelerinden ise aylık olarak üyelik aidatı alınır. Üyelerden alınacak aidat tutarı Yönetim Kurulu'nca; (1) ulusal televizyon kanalları, (2) bölgesel, yerel, uydu, kablolu ve diğer televizyon kanalları, (3) uydu, IPTV ve kablolu yayın hizmeti platformları ve (4) hali hazırda herhangi bir televizyon kanalını temsil etmeyen, bağımsız, ancak çalışmaları ile televizyon yayıncılığının gelişmesine hizmeti geçmiş kişilerin ödeyecekleri aidat tutarı olmak üzere dört kategori halinde belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulur.

Genel Kurul'da kabul edilen aidat miktarları, Genel Kurulun yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren ödenmesi gereken aidat miktarlarıdır.

Derneğin Gelirleri

Madde 34. Derneğin gelir kaynakları:

1) Üye aidatları,
2) Konferans, kongre, seminer, danışma ve yayın gibi bilimsel ve mesleki faaliyetler ile eğlence ve konserlerden elde edilecek gelirler,
3) Derneğin taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilen gelirler,
4) Bağışlar ve yardımlar,
5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6) Ortaklıklar ve lokallerden sağlanacak gelirler,
7) Diğer gelirlerden
oluşur.

Yardımı Kabul Edilemeyecekler

Madde 35. Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslek kuruluşlarından herhangi bir şekilde maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
MUHTELİF HÜKÜMLER

Defter ve Kayıtlar

Madde 36. Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde 37. Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.

Derneğin gelirleri Dernek adına bir bankada açılacak hesapta tutulur. Bu hesaptan para çekilmesi, yatırılması, hesabın kapatılıp başka bir hesap veya hesaplar açılması ya da başka bir şekilde değerlendirilmesi Yönetim Kurulunca belirlenecek yetki ve esaslar dahilinde yapılır.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 38. Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından denetim gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelen üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülebilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirtilen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi için denetleme kurulunun görüşlerine ve tasdiklerine esas olmak üzere, genel kuruldan geçirilmek suretiyle yönetmelik çıkarılabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 39. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılması için Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanılmazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya, katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

Derneğin Dağıtılması

Madde 40. Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, İkinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel kurulca fesih kararı verilince derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içersinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derneğin tüm mal ve para hakları Genel Kurulun alacağı kararla aynı amaçlı başka bir derneğe bırakılır.

Türk Kanun ve Medenisinin Uygulanması

Madde 41. Dernek tüzüğünde bulunmayan durumlarda Dernek Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 42. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için kasasında yeteri kadar parası bulunmadığı taktirde genel kurulca tespit edilen miktar kadar borçlanma yapabilir.

İşbu Tüzük 42 maddeden ibarettir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

 

Adem GÜRSES İbrahim ŞAHİN Çağatay ÖNAL
Başkan Üye Üye

 

İrfan ŞAHİN Serdar ÇALOĞLU Hidayet KARACA
Üye Üye Üye 
 

 

Mustafa ÇELİK M. Koray ALTINSOY Cem AYDIN 
Üye Üye Üye

 

 

İbrahim PAŞALI Namık KASAPBAŞOĞLU Abiş HOPİKOĞLU 
Üye Üye Üye

 

 

Fatih KARACA C. Efe ÖNBİLGİN Semih KAYA
Üye Üye Üye

 Mehmet Akif BEKİ Barış TÜNAY Hüseyin ERÜST 
Üye Üye Üye 

 


Kubilay KESKİN Suavi DOĞAN Alper TAN 
Üye Üye Üye

 

 

Ertan ÖZERTEM Başar BAŞARIR Tahsin YILMAZ
Üye Üye Üye

 


Özkan DALBAY
Üye 

RATING AB TOTAL
# Program Rating Share
1SURVIVOR13,1529,36
2SHOW ANA HABER6,4316,15
3O HAYAT BENIM5,2512,25
4GULBIN TOSUN ILE FOX ANA...4,6711,35
5RECEP IVEDIK 3 (T.S)4,411,36
6SAG SALIM (T.S)4,028,93
7BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR)3,8913,45
8ATV ANA HABER3,879,58
9ACI ASK3,78,62
10SICAK GELISME3,378,78
# Program Rating Share
1SURVIVOR12,4729,26
2BABA CAN'DIR5,4512,39
3SHOW ANA HABER4,2712,65
4RECEP IVEDIK 3 (T.S)3,9212,18
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA...3,8410,67
6O HAYAT BENIM3,799,17
7KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI3,6111,33
8BABA CAN'DIR (OZET)3,237,86
9KANAL D ANA HABER3,29,22
10SICAK GELISME3,079,83
07 Şubat 2016 Pazar tümünü gör